Minggu, 08 Mei 2011

CONTO JANTEN PANATA ACARA SERAH TERIMA AKAD NIKAH PANGANTEN

Acara : Serah Terima sareng Akad Nikah Panganten
Ku : Alimudin, S.Pd.I

Runtuyan acara:
1.Bubuka
2.Ngaosken ayat suci Al-Qur’an
3.Sholawat Nabi
4.Sambutan/Seserahan ti Pihak Calon Panganten pamaget
5. Panampian ti Pihak Calon Panganten Istri
5. Akad Nikah
6. Sungkeman
7. Panutup/do’a
8. Saweran


Konsep Omongan :
Assalamuallaikum. Wr. Wb.
Bismillaah Alhamdulillah, washolatu wassalaamu ala rasulillah, muhammadin wa’ala aalihi washahbihi waman walah, Qola rasulullaahu Shalla laahu ‘alaihi wasalam, annikahu sunnatii faman raghiba ‘an sunnatii falaesa minni. Amma ba’du :
Para wargi sadayana sumangga urang sasarengan buka ieu acara walimatul ‘ursy, ku sami ngucapkeun “Bismillaahirrahmaanirrahiim”. Para wargi Bapa/Ibu hadirin sadayana, terutami para tamu ti pihak calon panganten pameget, sateuacanna sim kuring salaku panata acara ngahaturkeun wilujeng sumping saraeng hatur nuhun kana kasumpingannana Keluarga Besar calon panganten pameget, para tamu undangan sareng hadirin sadayana. Mudah-mudahan ieu acara tiasa beres roes sarta ditangtayungan ku Allah SWT kalayan tiasa berjalan ti awal dugi ka akhir. Aamiin ya Rabbal ‘aalamiin.
Saterasna, sim kuring ngaturanan ka saderek Jajat Jatnika, kanggo ngaoskeun ayat suci Al-qur’an.:
(sabada rengse nu ngaos, pok dei panata acara nyarita),
Nincak acara anu ka 3, nyaeta sholawat nabi anu bade di pimpin ku Neng Euis Wilvi.
(rengse sholawat nabi, pok dei panata acara nyarita).
Hatur nuhun ka Ustadz Jajat Jatnika sareng Neng Euis Wilvi, mudah mudahan galindengna ayat suci Alqur’an sing janten cukang lantaran ngocorna rahmat sareng barokah Allah SWT, Sholawat anu nembe dikapayunkeun oge tiasa nambih-nambih kacintaan urang ka Rasulullah sareng mudah-mudahan urang tiasa ngamalkeun sunnahna. Aamiin ya Rabbal ‘aalamiin.
Salajengna, nincak acara nu ka 4, nyaeta sambutan ti pihak Calon Panganten Pameget anu bade dikapayunkeun ku Kersana Sepuh Pihak Calon Panganten Pamaget, Ka Pengersa Bapa Kiayi Haji Enen sumangga dihaturan.
(rengse Sambutan Bapa Kiayi Haji Enen / Pihak Calon Panganten Pameget, pok deui panata acara nyarita).
Eces tus bentes, kalayan pertela rehna maksad kadongkapan ieu rombongan the seja silaturrahmi, sareng nyanggakeun Jang Galih salaku Calon panganten Pameget kanggo ditikahkeun sareng Neng Anti Putrana Ibu Tuti sareng Bapa Kayat (almarhum).
(rengse ngado’a, pok deui panata acara nyarita).
Salajengna mangga dihaturan Sepuh Pihak Calon Panganten Istri, Ka Pangersa Bapa Haji Ajat Sudrajat mangga waktos sareng tempat mangga nyanggakeun.
(rengse biantara panampian Pihak panganten istri, pok dei panata acara nyarita),
Alhamdulullah Bapa Ibu sadayana nembe ku sadayana parantos kadangu, rehna Panganten sareng rombongan sakalih ditampi kalayan suka cita. Mangga cacandakanna dikalebetkeun wae kalayan ditampi sacara simbolis ku Ibu Tuti.
Saterasna nincak kana acara anu utama nyaeta akad nikah anu bade di pimpin ku Bapa ti Kantor Urusan Agama. Ka Pangersana Bapa Petugas ti KUA mangga dihaturanan.
(rengse biantara panampian Pihak panganten istri, pok deui panata acara nyarita),
Hadirin, Alhamdulillah nembe parantos resmi Calon Pihak Panganten Pameget macakeun akad nikah kalayan lancar. Alhamdulillah ayeuna dua mempelai parantos resmi jatukrami janten sapasang suami istri, mudah-mudahan dua urang ti sadayana ngajajapkeun kana sagara rumah tangga anu sakinah mawaddah waraohmah, aamiin ya Rabbal ‘aalamiin.
Saterasana mangga dua mempelai sungkem kapayunan dua Ibu rama hidep, mudah-mudahan kalayan du’a ibu rama hidep hirup hurip aranjeun duaan aya dina barokah sareng ridha Allah SWT.
(Saparantos sungkeman panata acara nyarita)
Alhamdulillah, mudah-mudahan du’a Indung anu mupunjung, du’a Bapa anu diseja nganteurkeun dua insan panganten kana sagara rumah tangga anu pinuh ku kabagjaan.
Ayeuna mangga urang sami-sami ngadu’a kalayan dipimpin ku Pangersa Bapa Kiayi Haji Hasan Basri,
(panata acara nyarios deui)
Alhamdulillah ti awal dugi ka akhir acara parantos beres, salajengna ayeuna acara sawer anu bade di pimpin ku Ibu Acah, Ka Para Hadirin mangga dihaturan aya leueuteun sapulukaneun mangga dihaturanan. Simkuring atas name Panata acara ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, hapunten anu kasuhun tina sadaya kalepatan Urang tutup wae ieu acara ku sami-sami ngucapkeun Alhamdulillah, sakiti anu kapihatur ditutup ku do’a Rabbana aatina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina adzabannar.
Wasssalamu alaikum Wr. Wb.

Senin, 23 Juni 2008

MASRAHKEUN CALON PANGANTEN PAMEGET

ku Alimudin S.Pd.I

Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Alhamdulillahi rabbil 'alamiin, washalatu wasalamu ala asrofil anbiyai walmursalin wa'ala alihi washohbihi ajmain. Robbisrohli sodri, wayasirli amri wahlul ukdatamillisaani yafqohu qouli.
Para wargi anu sami dimulyakeun ku Alloh, sumangga urang sami-sami nagdo'a ka nu kagungan ieu alam katut sapangeusina, urang neda jiad ijabahna mugia ieu pamaksadan ginanjar karahayuan.
Dulur-dulur anu sami kumpul, sanak baraya nu pada aya, sepuh anom jaler istri, kalayan asmana sepuh miwah kulawargina cep..........Tipayun mugi sih panghaksami, reh sim kuring saabringan, cunduk rusuh datang geura, tanding walik muru pasir, tanding julang muru rangrang, tanding jogjog moro mondok, moro panonobanana.
Dupi anu dimaksad, ieu nganteur nu teu ludeung, nu hoream datang nyorangan, pun anak wasta................ Inyana, mun peuting teu genah cicing, mun beurang teu puguh lampah, suda dahar suda polah, henteu puguh rarasaan. Singhoreng sabada dititenan, cenah katiir jamparing asih, karuncang panah asmara, bareuh asa nyanyautan. Langkung ti kitu cenah, parantos titp asih nunda subaya, nyumponan jangji pasini, sadusikum ka bale nyungcung. Kantos nyobi-nyobi diheureuyan, nguji pamadegannana.disisilihan wanoja lian. Singhoreng gilig pikir buleud tekad, teu kalis ku nu gareulis, teu sadrah ku dibeberah, majarkeun teh, mun abdi pareng jadi jeung anjeuna, bangun moal pegat son, ari margi, duriat mandean gunung, cinta mandean sagara, kembang cinta terus mangkak, leleb moal manggih ganti, geus saati geus sapikir. Kumargi sakitu atuh mangga ieu nyanggakeun pun anak, mugi kebesan keresa nampi. Geus puguh galurna catur, negmbat papayan sajarah puguh gigirangannana. Mun kitu titis tulis ti ajali, jodo rusiah pangeranteu aya nu mustahil. Mung hatur uninga, pun anak teh badag soteh warugana, elmuna mah hejo tur bangbangan keneh, masih didikeun atikeun kalayan kasobaran. Percanten ka ki besan nu landung kandungan laer aisan, leuleus jeujeur liat tali.
Kalih ti eta deuiah, cundukna ieu si utun datangna ieu si ujang, estu lugag-legog bari lengoh datang bari keupatnampah, teu aya jingjing bawana. Sakadar ugal egol nyoren pestol, mamanggul talutug nahun, aseuk maneuh pancir waris, nini aki. Bahanna ti paku jajar, waja perak beusi akas, disipuh ku kayu garui dipancaran ku samida, matih beunang nganaatan. Hatur lumayan, keur ngaseukeun bibinihan, binih asih tangkal duriat, di huma leuweung larangan nu aheng kabina-bina tacxan kagadabah jalama. Kibesan! Dalah dikumaha atuh, sakieu geuning buktina, dibeber-beber kalah soeh, dikenyang-kenyang karah bedah, lieuk euweuh ragap taya> mung tekad ngakar maneuh jero manah meleuleuheungkeun tuang putera, rek dipetik dipimilik, dipajang dina jambangan, didamel jimat paripih. Mung tamba pamali teuing, nyanggakeun saaya-aya, batok kohok, piring semplek, beas sasiki, gula sapasi, paris ipis tamba tiris, sendal capit keur ka cai. Sanes teu nyaah sanes teu hormat ka si Ujang ka si nyai, sakieu geuning buktosna, tumamprak sadaya-daya.Mungguh sepuh sakadar sumambung du’a, dahupna ieu barudak aya dina akajanglaran, sial dangkalna, sue naasna, geus ditalangan ku apana ku emana, barudak mah mugia laki rabina dipareng panjang punjung panjang yuswana ginuluran karahayuan, negrak di hanjuang siang.
Sakali deui nyanggakeun ieu pun anak, mugi ditampi sapamakasadannana, paripaos getihna satetes, ambekananana nu sakesotan, indit peuting miang beurang, labuh di curug, rag-rag di jungkrang, dengdek mahekun condong namp[lokekeun nyanggakeun ka ki besan nu wijaksana.
Pungkas asur, beurat hate hese kacap, teuleum teu werat ka dasar, ka leuwi tangeh rek nepi, nyanggakaun sadaya-daya, cag dugi kadinya.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.


Panampian Calon Panganten Pameget
Asalamu’alaikum Wr. Wb.
Bismillah, alhamdulillah, lahaula wala quwwata illa billaah,

Sabada simkuring ngahaturkeun salam ka sugri nu hadir, rohmat sareng salam urang haturkeun ka jungjunagan alam Rosulullah SAW, ka kulawargina miwah para sohabatna. Purwa pamaksadannana, sim kuring seja sasanggem, kedal lisan panampian, ngawakilan mutlak keresana Bapa... miwah ibu. Ka para sesepuh hormateun sim kuring, ka nu weruh di tempatna, ka nu reugreug dipageuhna, utamina ka kersana besan sarombongan. Tinangtu anu bakal kapihatur, estu tebih ti utami, anggang ti kasampurnaan ari margi, sim kuring sanes ahlina dina widang ieu, mung piraku ari kedah medal sila onaman. Kukituna mugia sih hampurana ti sadayana. Pangersa besan jaler istri , tamu-tamu nu sami dimulyakeun ku Allah. Tadi sami-sami nyakseni, pamaksadan ki tamu nu didugikeun ku wawakilna, nganggo runtuyan miwah ungkara basa nu ngabujangga, leubeut ku rekaan basa nu merenah, beuneur eusina jembar pedarannana, atra anu dipimaksadna. Paingan aya kila-kila, si jalak ngelak, si kate beger, kukupu ngier ngiberan titingalan sing rarikang. Sihoreng baris cunduk tamu nu ditunggu-tunggu tikapungkur, undur taun datang bulan, ayeuna ugana datang.
Alhamdulillah, kabingah sesah bangsana, suka ati pilih tanding, ringkesna mah ditampi sapamaksadan. Ki Besan, naha anduk-anduk teh bet kalalanjoan, di dieu ge sami-sami, sakieu geuning buktina, sanes teu nyaah, sanes teu hormat ka si ujang ka ki besan, dalah dikumaha atuh sami nyanggakeun sadaya-daya.
Ka si Kasep, deudeuh teuing hidup anaking, cunduk dituyun ibu, datang dijajap ku rama, kalih diabring ku kadang wargi. Ieu hiji tawsi , maksad hidep kenging pang rujuk ti sepuh, pidu’a ti kadang warga. Apa sareng ema di dieu, teu ngahero jonghok rebo ku gembolan, ringkid kerid ku jingjingan, kulit awi sesebitan, nu diantio jinis jisimna sawiji, jasad tunggalna nu saurang, ujamng wasta cep...... jajaka nu titih surti ngaji rasa, nu duduga tur peryoga, teu renjagan teu gembangan, estu teguh pamadegannana.
Ditampi kasep, mola rek disaha-saha, diangken anak pituin, heg geura pelakan tuh gunung nu masih gundul, pasir nu masih bulistir, sawah anu lawas ngahgar, ku madu ka asih, muga-muga hejo lembok, lir ibarat bibit tumuwuh di tanah subur. Mung eta nu ulah kakantun teh, parabot nu boga pamor, senjata nunggal talutug nahun tea, seukeut teu karana diasah, keur mencug batu nugar cadas, di dieu geus sayagi pihumauen asukaneun.
Ki Besan!
Mangga urang sami-sami ngadu’a, dahupna ieu barudak muga manjing wanci ninggang uga, diparengkeun camperenik buncir eusi, ngarandah mamanggaran, renung sirungna, mayakpak cangkokannana.
Amin ya Robbal ‘alamiin.
Sakali deui ditampi sapamaksadan.
Cag.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.


Wuwuruk Ka Panganten (Sungkeman)
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Washalatu wassalamu ala asrofil anbiyaai wal mursalin, wa’ala alihi washahbihi ajmain.
Allahumma alif baenahuma kama alafta baena Yusuf Wajulakha, waalif bana huma kama alafta benal walmasysyalji warzuklahuma taofiq dzurriyatan toyyibah.
Pangersa para tamu hormateun sim kuring, hadirin tamu uleman nu sami dimulyakeun ku Allah, atra tur pertela ngembang boled, ucap panata acara, yen sim kuring dipancen gawe, kedah nyuluran sohibul hajat, ngadugikeun tungkusan qolbu, ku piwuruk pitutur, miwejang pala putrana nu nembean diistrenan. Kantenen pancen gawe teu marele teu manjing kanggo sim kuring, ari margi kangaranan ngawurukan nu laki rabi, kedah ku jalmi nu